Regulamin użytkowania

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej Witryny, dostępnej pod adresem https://travelfoot.com/, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Witryny i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za umowę zgodnie z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w tej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych. Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały utworzone przy pomocy Generatora warunków świadczenia usług.

2. Licencja na używanie

Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze strony internetowej Travelfoot w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i zgodnie z tą licencją nie możesz:

modyfikować lub kopiować materiały;
używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
podejmować prób inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w Witrynie Travelfoot;
usuwać z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
przekazywanie materiałów innej osobie lub „kopiowanie” materiałów na inny serwer.

Pozwoli to Travelfoot zakończyć działanie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po wygaśnięciu Twoje prawo do przeglądania również wygasa i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, niezależnie od tego, czy są one drukowane, czy w formacie elektronicznym.

3. Zastrzeżenie

Wszystkie materiały w witrynie Travelfoot są dostarczane „tak jak są”. Travelfoot nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, w związku z tym neguje wszelkie inne gwarancje. Ponadto Travelfoot nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej ani w żaden inny sposób w odniesieniu do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn połączonych z tą witryną.

4. Ograniczenia

Travelfoot ani jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstaną w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z materiałów w Witrynie Travelfoot, nawet jeśli Travelfoot lub upoważniony przedstawiciel tej Witryny został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości takie uszkodzenie. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.

5. Rewizje i Errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Travelfoot mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Travelfoot nie obiecuje, że jakiekolwiek materiały w tej Witrynie są dokładne, kompletne lub aktualne. Travelfoot może zmienić materiały zawarte w swojej Witrynie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Travelfoot nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Travelfoot nie sprawdził wszystkich witryn połączonych z jej Witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą łącza. Obecność jakiegokolwiek łącza nie oznacza, że ​​Travelfoot popiera tę witrynę. Korzystanie z dowolnej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje warunków korzystania z witryny

Travelfoot może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

9. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane z Witryną Travelfoot podlegają prawu ph bez względu na przepisy kolizyjne.